Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Pracownia Logopedyczna
„Logołodzianka” ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.logolodzianka.pl
Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:
a) Usługodawca – Pracownia Logopedyczna „Logołodzianka” Anna Ościłowska z siedzibą w
Łodzi, ul. Rudzka 24, 93-457, NIP: 725-179-94-70, REGON: 100309355
b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób
korzysta ze stron www udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności z serwisu
c) serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem:
www.logolodzianka.pl stanowiący zbiór dokumentów, zawierających pliki graficzne oraz inne
elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami
d) usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną
e) świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy,
przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z
kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub
transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
f) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie

danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
g) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne
porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami
teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

§ 3Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
1) Dostęp do danych teleadresowych, danych związanych z bieżącą działalnością Usługodawcy
2) Możliwość dokonania zakupu uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych (organizowanych na
terenie Pracowni Logopedycznej „Logołodzianka”)
3) Możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem:
a) Formularza informacyjnego
b) Kontaktu telefonicznego

§ 4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest zainstalowanie przeglądarki
internetowej:
a) Internet Explorer 9+;
b) Chrome 33+ lub
c) Mozilla Firefox 27+ lub
d) Opera 12.1+lub
e) Safari 3+.
2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie
dopisywania plików cookies.

§ 5 Warunki świadczenia usług, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie

przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi
odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje,
że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet,
w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także
podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie
otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym
charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może
uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem
Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści
bezprawnej.
4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku
opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 6 Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach
Regulaminu.
3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności
uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów
prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
4. Usługobiorcom przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji
treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
b) dostępu do zapytań oraz wniosków kierowanych za pośrednictwem Formularza informacyjnego.
c) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia,
o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem

przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby
Usługodawcy wskazany w §2 pkt. a) Regulaminu;
d) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu,
dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby
Usługodawcy wskazany w § 2 pkt a) Regulaminu.
5. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać
danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do
przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności
niedozwolonego korzystania z usług.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.
2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy
wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu
3. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich
otrzymania przez Usługodawcę.
4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego
reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w
zgłoszeniu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie ze
strony internetowej www.logolodzianka.pl jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego
regulaminu.
2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w
tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub
wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:
a) zmian danych zawartych w ramach serwisu
b) zmian parametrów technicznych serwisu
c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu całkowitego wycofania serwisu o czym

powinien poinformować Usługodawcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach
stron serwisu.
4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców
będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw
konsumentów.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy
prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów
prawa.
6. Adres www.logolodzianka.pl zawiera treści chronione prawem autorskim, dobra niematerialne
chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika,
znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie nie mogą być
powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia.
Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do
dozwolonego użytku własnego.
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2019 roku.